اطلاعات عمومی

 آلومینیوم سیلیکات سنتزی(S1110)

S110 به گروهی از سیلیکات های توسعه یافته اطلاغ می شود که شامل انواع سیلیکاهای رسوبی و امورف و نمک های مربوط به ان است.S110A شامل شبکه ای پیوسته از دی اکسید سیلیس(SIO2)بوده و می تواند بصورت نمک های الومینیوم کلسیم و سدیم موجود باشد.

S1110B بر اساس ساختار و خصوصیاتی همچون سایز ذرات مساحت سطح جذب روغن و PH و… طیف وسیعی از محصولات با کاربرد های مختلف را در بر میگیرد.

گریدB ویژه صنایع رنگ و پوشش، نساجی و ریخته گری

 

گرید A یکی از نمکهای سدیم آلومینیوم سیلیکات است و برای کاربرد در صنایع رنگ و پوشش فرموله و سنتز شده است. ترکیب شیمیایی مواد دراین گرید به گونه ای سنتز شده است که کارکردها و خصوصیات ویژه فیزیکی و شیمیایی از خود نشان دهد که مهم ترین انها ترکیب جذب روغن متعادل در کنار مساحت شطح پائین و کنترل شده می باشد

کارکرد S110Bدر فرمول رنگ

جذب روغن متعادل این گرید که بالاتر از سطح معمول جذب روغن  در قیاس با دیگر پیگمنت هاست باعث می شود ترکیب فرمول رنگ زودتر به حالت مناسب خود رسیده و با مصرف پیگمنت کمتر رنک به سطح کیفیت استاندارد برسد. مجموع این خصوصیات حالت رئولوژیکی و سوسپانسیون رنگ را نیز کنترل می نماید.

خاصیت تیکسوتروپی

یکی از مشخصه های ویژه این محصول ایجاد خاصیت تیکسوتروپی می باشد. استفاده از این محصول در فرمول رنگ موجب می شود با افزایش ویسکوزیته رنگ در هنگام سکون، رنگدانه ته نشین نشود و از طرفی با کاهش ویسکوزیته در هنگام برس زنی یا اسپریرنگ، موجب لغزش بهتر و جلوگیری از باقیماندن اثر خطوط برس بر روی سطح کار و نیز پاشش بهتر اسپری می گردد. در مجموع این خاصیت موجب ماندگاری بهتر و بیشتر رنگ و همچنین رسیدن به کیفیت مطلوب با مصرف کمتر رنگ می شود.

مات کنندگی رنگ و پوشش

 ترکیب شیمیایی مناسب این ماده سفیدی و درخشندگی بالایی به آن بخشیده که در کنار شاخصه انعکاس بالای آن باعث می شود به راحتی به عنوان یک مات کننده و کنترل کننده درخشندگی و براقیت رنگ در فرمول رنگ ها عمل نماید.

کاهش مصرف ایروزیل با استفاده از S110B

این محصول تا حدودی خاصیت غلظت دهندگی نیز دارد بهمین دلیل استفاده از دسیکا موجب کاهش مصرف غلیظ کننده های گرانقیمتی مانند ایروزیل می شود که این خاصیت نیز موجب کاهش قیمت تمام شده رنگ می گردد.

اطلاعات تخصصی

گالری